ANBI verantwoording Gereformeerde Kerk Ede e.o.

KVK nummer
RSIN
Adres
Email
Websites


Landelijk kerkverband

Download

Bestuur

De kerk is gemeente van Jezus Christus, die de verlosser van onze zonden is en de Heer over de wereld en al het leven. Deze kerkelijke gemeente functioneert in een grote regio en komt in drie wijken samen: Ede, Amersfoort en Den Bosch.
Samen met een aantal andere kerken vormen zij de Gereformeerde Kerken Nederland. Deze kerken leven samen in een kerkverband met een gereformeerde kerkorde zoals deze is vastgesteld door de Generale Synode van de Gereformeerde kerken in Nederland, Groningen 1978. Deze kerkorde is te vinden op de website van het kerkverband:
http://www.gereformeerdekerkennederland.nl/kerkorde/

Deze kerken houden zich aan de Bijbel als onfeilbaar en gezaghebbende woordopenbaring van God (de Bijbel) en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenisgeschriften. De kerkelijke gemeente kent een kerkenraad (gevormd door predikant en ouderlingen). De kerkenraad vormt samen met de diakenen het bestuur van de kerk, overeenkomst artikel 36 van de bedoelde kerkorde.

Met het kerkverband van de De Gereformeerde Kerken (hersteld) is afgesproken om samen verder te gaan. In 2024 worden voorbereidingen getroffen om deze vereniging daadwerkelijk tot stand te brengen

Doelstelling

De kerk heeft een aantal doelen. Hoofddoel is de verkondiging van de boodschap van verlossing van zonden door Jezus Christus, de Zoon van God om als gemeente verzoend met God te leven. De kerk komt daarvoor samen in (zondagse) erediensten om versterkt te worden in het geloof en in het dienen van God, om Hem te eren met liederen en gebeden. Van daaruit beoogt de kerk deze boodschap verder bekend te maken aan hen die God en het werk van Zijn Zoon niet (goed) kennen om hen mee te laten delen in de vreugde van de redding van zonden door Jezus Christus en hun verlossing in Hem te zoeken.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het beleid van de kerk is de gemeenteleden te stimuleren tot de dagelijkse omgang met God door het lezen en overdenken van de Bijbel en tot gebed en zo tot het leven uit het geloof, anders gezegd: tot het liefhebben van God en de naaste.
Het beleid is dat predikant en ouderlingen de gemeenteleden met een bepaalde regelmaat thuis bezoeken om hen voor dat doel te stimuleren en toezicht te houden op leer en leven van de gemeenteleden.
De kerk onderwijst de kinderen van de gemeenteleden door catechisaties met als doel hen te stimuleren tot het in het openbaar doen van de belijdenis van het geloof.
Het beleid is ook dat gemeenteleden die door ziekte of ouderdom of armoede steun nodig hebben, deze steun krijgen en stimuleert om die reden dat gemeenteleden aandacht voor elkaar hebben en naar elkaar omzien. De diakenen organiseren deze steun en hulp. Zij bezoeken ook zelf de gemeenteleden thuis. Onderdeel van het financieel-diaconale beleid is dat financiële steun wordt geboden aan hulporganisaties die geestelijke en materiële steun bieden aan mensen die zulke steun nodig hebben (zoals het geval is bij vervolgde christenen, hongersnood, (natuur-)rampen.
Meer lezen over het beleidsplan kan via:
http://www.gereformeerdekerkennederland.nl/anbi/

Inkomsten

De inkomsten komen via vrijwillige bijdragen van gemeenteleden, gehouden collecten tijdens de kerkdiensten en via giften en bijdragen van buiten de gemeente.

Bestedingen

De verkregen inkomsten worden in hoofdzaak besteed aan het honorarium van de predikant die aan de gemeente verbonden is en aan onderhoud en huur van gebouwen.
De gemeente heeft namelijk de beschikking over een viertal vergaderlocaties, waar de erediensten worden gehouden en andere activiteiten plaatsvinden. Eén van die locaties heeft de kerk in eigendom, de andere drie worden gehuurd. Een controlecommissie stelt jaarlijks vast dat de bestedingen rechtmatig zijn en dat de richtlijnen en procedures zijn gevolgd.

Beloningsbeleid

De kerk zorgt voor het financiële onderhoud van de predikant. De beloning vindt plaats volgens het referentiekader van de Commissie Financieel Beheer (CFB) van de Gereformeerde Kerken Nederland
De vrijwilligers, zoals ouderlingen, diakenen, commissieleden etc. kunnen aanspraak maken op vergoeding van werkelijk door hun gemaakte kosten.

Activiteitenverslag

De kerkenraad roept de gemeente in erediensten samen. Elke zondag worden twee diensten gehouden en verder op kerkelijke feestdagen (Kerst, Pasen, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren en voor kerkelijke huwelijksbevestigingen).
De kerkenraad stelt de gemeenteleden in de gelegenheid namen voor te dragen van mannen die zij geschikt acht om ouderling of diaken te zijn. De kerkenraad stelt – zo mogelijk – per vacature een tweetal voor. Dat gebeurt wijksgewijs.
De kerkenraad roept de gemeente (minstens) tweemaal per jaar samen in een vergadering met de kerkraad om de zaken van het gemeenteleven te bespreken, waaronder het financiële beleid.
Verder zijn er bijeenkomsten voor catechisatie, bijbelstudie (in allerlei leeftijdscategorieën) en andere gelegenheden om elkaar te ontmoeten en met elkaar mee te leven.
Bij de uitvoering van de activiteiten zijn meer dan 30 vrijwilligers betrokken.

Staat van baten en lasten 2023

BatenBegroting
2023
Jaarrekening
2023
Begroting
2024
Opbrengsten uit bezittingen01.1690
Bijdragen kerkleden152.990188.436176.100
Subsidies en overige bijdragen van derden24.00030.81118.000
Totaal baten176.990220.416194.100
 
Bestedingen pastorale beroepskrachten97.63798.581103.775
Bestedingen kerkdiensten, catechese en overig pastoraal werk7.45027.53212.400
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk20.20020.20023.750
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)62.37959.71462.125
Lasten overige eigendommen en inventarissen1.4131.8901.420
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente3.1003.2913.800
Totaal lasten192.179211.207207.270
 
Resultaat-15.1899.209-13.170

Toelichting

De financiële bijdragen worden door de gemeenteleden opgebracht via directe betalingen( de zogeheten vaste vrijwillige bijdragen) en via collecten in de erediensten. Een deel van de collecten is voor een direct doel bestemd (goede doelen op pastoraal en diaconaal vlak).
Onder de subsidies is een vergoeding opgenomen vanuit het kerkverband voor de begeleiding van studenten, die door de predikant wordt verzorgd. Verder worden er giften van buiten de gemeente ontvangen.
Onder de noemer Bijdragen andere organen binnen de kerk draagt de gemeente bij aan de landelijke activiteiten van het kerkverband en wordt de opleiding RTS Heidelberg (Reformatorisch Theologisch Seminarie) ondersteund.
De besteding van de ingezamelde middelen van de bijzondere doelcollecten is verantwoord onder de aanduiding overig pastoraal werk.
De lasten voor het eigen kerkgebouw en voor de huurlasten van de overige vergaderlocaties zijn opgenomen onder de Lasten kerkelijke gebouwen.