Ochtend 10:00 uur

 • Psalm 29: 5
 • Gezang 8: 2, 3 en 4
 • Gezang 17: 1, 3 en 5
 • Psalm 89: 2, 12 en 13
 • Gezang 31: 1, 2 en 3
 • Gezang 12: 2, 3 en 6

Lezen: Matteüs 1 : 1 – 25
Tekst: Lucas 2 : 4 en 5

Thema:
JOSEF GAAT NAAR BETHLEHEM!

 1. Door de keizer gedwongen
 2. Door de HEERE geroepen

Voorganger: br. A. van Pijkeren (ds. A. Bas)

Middag 16:30 uur

 • Psalm 131
 • Psalm 69: 5, 6 en 10
 • Psalm 38: 8, 9 en 11
 • Psalm 30: 6 en 7
 • Gezang 18

Lezen: Galaten 6: 11-18 en Hebreeën 4: 13-16
Tekst: Zondag 16

Thema:
DE GELOVIGEN ZIJN SAMEN MET CHRISTUS GEKRUISIGD

 1. Hoe ze met Christus gekruisigd zijn
 2. Wat dit voor de manier waarop ze leven betekent

Voorganger: br. A. Bolt (ds. J.R. Visser)

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren.
Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.
Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Na iedere morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken