Liturgie 9 augustus 2020

Ochtend 10:00 uur

  • Psalm 23: 1

Lezen: –
Tekst:

Thema:

Voorganger: br. F. Huijgen

Middag 16:30 uur

  • Psalm 34: 1, 2
  • Psalm 78: 5, 6, 7
  • Psalm 102: 1, 8
  • Psalm 34: 3, 4, 5
  • Gezang 5: 5

Lezen: Numeri 11: 1-20, Johannes 6: 26-35
Tekst: Numeri 11: 4-9

Thema:
God voedt ons door ons opnieuw oog te laten krijgen voor zijn wonderlijke genade

  1. Gods genade vergeten
  2. Gods genade opnieuw voor ogen gesteld

Voorganger: br. A.P. Bolt (ds. L Heres)

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren.
Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.
Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Na iedere morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken