13 oktober 2019

Ochtend 10:00 uur

 • Psalm 4: 3
 • Psalm 18: 1
 • Gezang 1: 1 en 13
 • Psalm 18: 9 en 15
 • Gezang 17: 1, 3 en 5
 • Gezang 14: 2 en 3

Lezen: Hebreeën 12: 1 – 17
Tekst: Hebreeën 12: 1 – 3

Thema:
DE OPROEP OM TE VOLHARDEN IN DE WEDLOOP VAN HET GELOOF
Wij worden

 1. Aangevuurd door een menigte geloofsgetuigen
 2. Aangevoerd door Jezus als leidsman van het geloof

Voorganger: br. A. van Pijkeren (Ds. ?)

Middag 16:30 uur

 • Psalm 95:1 en 4
 • Psalm 48: 3
 • Psalm 111: 1 en 5
 • Psalm 48: 6
 • Psalm 106: 2 en 21

Lezen: Johannes 3:11-21 en Marcus 9:14-24
Tekst: Zondag 7/p>

Thema:
IN HET WARE GELOOF EEN KIND WORDEN ALS VERZEKERING VAN HET EEUWIGE LEVEN

 1. De werking van het ware geloof
 2. Het karakter van het ware geloof
 3. De inhoud van het ware geloof

Voorganger: Br. F. Huijgen (Ds. A. Geelhoed)

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren.
Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.
Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Na iedere morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken