Mededeling kerkenraad

De kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk Ede e.o. worden i.v.m. het coronavirus tot nader order niet belegd. Momenteel wordt onderzocht wanneer en in welke samenstelling de kerkdiensten weer kunnen starten. Zodra de kerkdiensten weer beginnen zal hiervan mededeling gedaan worden op deze website.

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren.
Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.
Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Na iedere morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken