ANBI

A. Algemene gegevens

Naam instelling: Gereformeerde Kerk Ede e.o.
Postadres: Stakenberg 94  6718 DG Ede
RSIN/fiscaal nummer: 856174087
Internetadres: www.gkede-eo.nl

De Gereformeerde Kerk Ede e.o. bestaat uit twee wijken, te weten:
·           De wijk te Ede, internet adres: http://www.gkede-eo.nl
·           De wijk te Amersfoort, internet adres:  http://www.gkamersfoort-eo.nl
Onderstaande gegevens gelden voor beide wijken.

De Gereformeerde Kerk Ede e.o. is een kerk die behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). De Gereformeerde Kerken worden geregeerd door hun eigen statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW), de Dordtse Kerkorde, zoals vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht 1618/1619, bekrachtigd door de Nederlandse overheid en voorts zoals rechtsgeldig gewijzigd door de gereformeerde landelijke synoden tot en met de synode van Groningen-Zuid 1978.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
De kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.gereformeerdekerkennederland.nl/kerkorde/
De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking voor ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk Ede e.o.

B. Doelstelling

Onderhouden van gereformeerde erediensten. In stand houden plaatselijke kerkelijke gemeente. Bevorderen van de gereformeerde religie door prediking, evangelisatie en zending. Materiële en geestelijke ondersteuning van behoeftigen (diaconale arbeid).

C. Hoofdlijnen beleidsplan

Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerken Nederland is te vinden via deze link: http://www.gereformeerdekerkennederland.nl/anbi/
Dit beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Ede e.o. is opgesteld naar aanleiding van en gericht op het voldoen aan de wetgeving inzake Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI ’s). Het beoogt inzicht te geven in de wijze waarop de financiële middelen van de kerk worden ingezameld en hoe het beheer van het vermogen en de bestedingen plaatsvinden.
De kerkenraad benoemt een Commissie van Beheer (CvB) die belast is met de behartiging van alle materiële, personele en financiële zaken. Deze commissie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad.
Om alle activiteiten van de kerk, huisvesting etc., diaconale ondersteuningen en de bijdragen aan landelijke werkzaamheden te bekostigen, worden middelen bijeengebracht uit Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB), collecten, giften en incidentele acties.
De CvB is verantwoordelijk voor het ontvangen van de VVB en het betalen van alle lasten behorend bij de kerkelijke exploitatie alsmede voor het beheer van de financiële middelen.
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld die gepresenteerd wordt in een vergadering met de kerkelijke gemeente.
Tevens worden jaarlijks de jaarcijfers gepresenteerd in een vergadering met de kerkelijke gemeente. In deze vergadering wordt tevens het verslag van de kascontrolecommissie behandeld.
Binnen de kerk functioneert een diaconie die via giften van gemeenteleden en collecten inkomsten verwerft. Deze inkomsten worden aangewend voor ondersteuning van gemeenteleden die in een financieel afhankelijke positie verkeren en voor specifieke diaconale doelen en projecten. Ook de jaarcijfers van de diaconie en het verslag van de kascontrolecommissie worden gepresenteerd in een vergadering met de kerkelijke gemeente.
In opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad kunnen andere commissies functioneren die werkzaamheden verrichten en gelden ontvangen of werven voor speciale doelen. De gang van zaken is dan vergelijkbaar met hetgeen hiervoor is beschreven.
De kerk heeft een beperkt vermogen dat vrij aanwendbaar is.
De kerk bezit geen pastorie.
De kerk bezit een eigen kerkgebouw aan de Stakenberg 94 te Ede.

De activiteiten van de Gereformeerde Kerk Ede e.o. zijn voornamelijk:
–       De prediking van het Heilig Evangelie gegrond op Gods onfeilbaar Woord in openbare kerkdiensten op alle zondagen en christelijke feestdagen
–       De regelmatige bediening van de sacramenten (de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal) in openbare kerkdiensten
–       Het geven van catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente
–       Het bezoeken en bijstaan van zieke en bejaarde leden en van andere leden in moeilijke  omstandigheden
–       Het verschaffen van hulp aan leden bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven (levensonderhoud) door middel van diaconale bijstand

D. Functie bestuurders

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad die wordt gevormd door de ambtsdragers (ouderlingen en diaken) die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

E. Beloningsbeleid

Wij zijn een vacante gemeente en hebben geen predikant te onderhouden.
Leden van de kerkenraad en commissies, de kosters en organisten ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.
Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies, werkgroepen of verenigingen, zoals de Commissie van Beheer, activiteitencommissie en de Bijbelstudie-verenigingen.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroot inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Werkelijk geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Jaarrekening KERK   Begroting 2021 Werkelijk 2021 Begroting 2022
INKOMSTEN        
Bijdragen gemeenteleden 120,000 128,029 119,592
Collecten 25,750 19,801 16,700
Giften
Overige inkomsten 6,000 9,453 24,000
Totaal inkomsten 151,750 157,282 160,292
         
UITGAVEN        
Kosten diensten des Woords 107,743 30,686 97,277
Afdracht kerkverband 19,250 17,500 18,370
Kosten gebouwen 45,286 41,611 42,854
Afschrijvingen
Exploitatie en beheer 12,050 10,884 8,200
Totaal besteed aan doelstelling 184,329 100,681 166,701
         
Baten -/- lasten -32,579 56,602 -6,409

Kerkgenootschappen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant, vergoedingen van preekbeurten van dominees uit andere plaatsen en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals huur en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (beheer en administratie) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

I. Diaconie

Daarnaast bestaat er in de kerk de ambtelijke instelling van de diakenen zij verzorgen in het bijzonder de dienst der barmhartigheid waartoe de HERE ons oproept. We verlenen allereerst hulp aan onze gemeente leden die in nood verkeren, en daarnaast ook onze andere medemensen. we delen de gaven uit die de HERE ons geeft. die nood kan bestaan uit financiële zorgen maar dat kunnen ook andere zorgen zijn. we willen zo om elkaar heen staan. Om dit goed vorm te kunnen geven heeft de diaconie een eigen boekhouding waarvan we hieronder verantwoording afleggen.

Jaarrekening DIACONIE   Begroting 2021 Werkelijk 2021 Begroting 2022
OPBRENGSTEN        
Collecten 2,000 2,728 2,000
Collecten bijzondere bestemming   5,894  
Giften 1,660 2,115 1,900
Overige inkomsten   2  
Totaal inkomsten 3,660 10,739 3,900
         
KOSTEN        
Dienst der barmhartigheid 2,400 1,200 2,400
Giften aan instellingen   6,244  
Overige kosten 920 963 904
Totaal besteed aan doelstelling 3,320 8,408 3,304
         
Baten -/- lasten 340 2,331 596